Werkwijze

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

Intakegesprek

Bij kinderen onder de 16 jaar wordt ouders gevraagd voorafgaand aan of kort na de intake een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt gesproken over de klachten, de actuele leefsituatie, leefstijl en over belangrijke informatie uit de voorgeschiedenis. Daarna kan er met het kind een aantal lichamelijke oefenvormen gedaan worden waarin wordt gekeken naar aspecten van de motoriek en lichaamsbeleving. Dit alles heeft tot doel de

klachten te verhelderen en vast te stellen wat er aan de hand is. In sommige situaties is het wenselijk om ook met het gehele gezin een afspraak te maken, zodat ook meegekeken kan worden naar de onderlinge verhoudingen en communicatie. Op basis van de verzamelde gegevens, krijgen ouders en kind een advies over het vervolg.

Bij jongeren van 16 jaar en ouder kan de werkwijze hetzelfde zijn als hierboven beschreven. Een andere mogelijkheid is de werkwijze zoals beschreven bij volwassenen.

Advies en behandelovereenkomst

Wanneer ouders en kind zich kunnen vinden in het advies, stellen we gezamenlijk een behandelovereenkomst op. Hierin staan de doelen van de behandeling en de wijze waarop we hieraan met elkaar gaan werken. Dit kan informatie zijn over het verwachte aantal sessies en de methode van werken, maar kan ook afspraken bevatten over het contact met andere belangrijke betrokkenen.

Een behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Het streven is behandeling zo kort mogelijk en zo lang als nodig te laten duren. Afhankelijk van de klachten, moeilijkheden en mogelijkheden in de situatie van ouders en kind wordt er gekozen voor een passende behandelmethode. Soms is dit een helder vastgelegde werkwijze volgens een effectief gebleken behandelprotocol. Het kan ook zijn dat de methode minder vastligt en al werkende meer vorm krijgt. In alle gevallen wordt er gedurende het proces met ouders en kind gekeken naar de voortgang van de doelen, de verandering in de klachten en of we in de samenwerking op de goede weg zijn met elkaar.

Evaluaties

Naast tussentijdse evaluatiemomenten volgt er bij afronding een evaluatie waarin wordt stilgestaan bij: de voortgang van de behandeldoelen, het verloop van de

aanmeldingsklachten en de algehele tevredenheid over de geboden hulp. Hiervoor worden aan ouders en kind twee (korte) vragenlijsten toegestuurd.

Afronding

In het meest gunstige scenario zijn na de behandeling de klachten weg of sterk verminderd en is er aan de hulpvraag voldaan. Het kan ook zijn dat de behandeling deels succesvol is en ouders en kind een advies krijgen hoe het proces zelfstandig te vervolgen. Wanneer de klachten nog onvoldoende zijn verholpen en/of de hulpvraag is veranderd, kunnen ouders en kind ook worden doorverwezen naar andere of meer specialistische (GGZ) hulpverlening.